Regulamin organizacyjny

 1. Podstawy prawne - Firma działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych,w tym w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz 1593)
  2. Wpisie do ewidencji gospodarczej numer 12126/2001/MR
  3. innych przepisów prawa
 2. Firma/nazwa podmiotu - Studio tatuażu DRAKKAR Tomasz Daniel 42-600 Tarnowskie Góry ul.Wyszyńskiego 9
 3. Regulamin obowiązuje
  1. Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorce wskazanego w punkcie 2 w ramach prowadzonej działalności leczniczej,niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia
  2. Wszystkich pacjentów,którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 4. Cele i zadania podmiotu leczniczego - Usługi związane z wykonywaniem tatuaży.
 5. Struktura organizacyjna - W skład firmy wchodzi:
  1. Jeden gabinet tatuażu z dwoma stanowiskami pracy na ul. Wyszyńskiego 9
  2. Jeden gabinet tatuażu z trzema stanowiskami pracy na ul. Ratuszowej 14
  3. Pomieszczenie socjalne ul. Wyszyńskiego 9, ul. Ratuszowej 14
  4. Zaplecze ul. Wyszyńskiego 9, ul. Ratuszowej 14
  5. Toaleta ul. Wyszyńskiego 9, ul. Ratuszowej 14
  6. Poczekalnia/recepcja ul. Wyszyńskiego 9, ul. Ratuszowej 14
 6. Cele i zadania
  1. Podstawowym celem firmy są usługi.
  2. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez facebooka lub osobiście w studiu.
  3. Aby zarezerwować wybrany przez siebie termin wymagana jest wpłata zadatku w wysokości minimalnie 100 zł. Kwota ta odliczana jest od kosztu tatuażu. Wpłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto bankowe. Brak wpłaty zadatku powoduje anulowanie terminu tatuażu.
  4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu,i nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku rezygnacji z tatuażu maksymalnie miesiąc przed umówionym terminem klient może uzyskać zwrot zadatku. Poniżej miesiąca zadatek staje się bezzwrotny.
  6. Niestawienie się w umówiony termin jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku, a zarezerwowanie nowego terminu wiąże się z ponownym jego uiszczeniem.
  7. Tatuaże wykonywane są zgodnie z życzeniem i sugestią klienta.
  8. Projekt tatuażu wykonywany jest na podstawie słownego przekazu informacji przez klienta,bądź też na bazie jego materiałów w postaci fizycznej (zdjęcia, szkice, rysunki, obrazy, teksty, i inne formy).
  9. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie . Wpływ na dokładna cenę tatuażu ma projekt ( ilość zawartych w nim szczegółów) ,wielkość, miejsce wykonania tatuażu oraz typu skóry.
  10. Zabieg wykonujemy TYLKO osobom pełnoletnim.
  11. Przed przystąpieniem do tatuowania należy wypełnić i podpisać oświadczenie w którym mowa o braku przeciwwskazań zdrowotnych, na wykonanie tatuażu, o pełnoletności, o zrzeknięciu się roszczeń prawnych, finansowych w stosunku do studia tatuażu Drakkar i innych.
  12. Osoba tatuowana nie może znajdować się od wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a o wszelkich przyjmowanych lekach trzeba obowiązkowo poinformować tatuatora.
  13. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie się barwników w skórze.
  14. Firma może odmówić wykonania tatuażu jeżeli uzna, że zagraża on zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się przekonaniami firmy.
  15. Tatuator może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry.
  16. Osoby przebywające w gabinecie zabiegowym zobowiązane są do stosowania się do ogólnych zasad sanitarnych panujących w pomieszczeniu:
   • zakaz spożywania posiłków i alkoholu
   • zakaz przebywania osób trzecich bez zgody tatuatora
   • zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
  17. Po wykonaniu zabiegu tatuażu należy bezwzględnie dostosowywać się do zaleceń tatuatora
  18. W razie jakichkolwiek komplikacji lub wątpliwości odnośnie gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z firmą osobiście ,telefonicznie lub drogą elektroniczną
  19. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych własnych prac
  20. Wykonanie tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do tatuażu prosimy o przemyślaną decyzję.
  21. Vouchery ,bony podarunkowe są do wykorzystania przy każdym tatuażu ,mają ograniczenia okresu ważności. Istnieje możliwość przekazania bonu innej osobie. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i nie podlega wymianie na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.
 7. Funkcjonowanie
  1. Studio tatuażu DRAKKAR Tomasz Daniel kieruje i reprezentuje -właściciel.
  2. Kierownik Artur Hazeński jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
  3. Kierownik i właściciel studia odpowiada za zapewnienie usług wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
  4. Podczas nieobecności właściciela firmy zastępuje go kierownik.
  5. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
  6. Do obowiązków i uprawnień właściciela należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
   • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia,wynagrodzenia,karania i zwalniania pracowników.
  7. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
   • organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
   • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
 8. Przebieg działania
  1. Firma zapewnia świadczenia usługi w zakresie tatuowania w sposób zapewniający klientowi najdogodniejszą formę korzystania z usług.
  2. Firma nie prowadzi usług tatuowania w domu klienta.
  3. Rejestracja pacjentów odbywa się (z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi):
   • zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny ,czy też osoby trzecie )
   • telefonicznie 504 743 029 lub 32 285 61 62
   • mailowo: drakkar@drakkar.pl
  4. Usługi udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z klientem.
  5. Firma udziela wyłącznie usług płatnych.
  6. Usługi są realizowane od poniedziałku-piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w soboty i święta na wcześniej umówione terminy.
  7. Usługi udzielane są klientowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
  8. Osoby udzielające klientowi świadczeń usługowych kierują się zasadami etyki zawodowej.
 9. Opłaty
  1. Firma udziela wyłącznie odpłatnych usług. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie . Wpływ na dokładna cenę tatuażu ma projekt (ilość zawartych w nim szczegółów), wielkość, miejsce wykonania tatuażu oraz typy skóry.
  2. W firmie płatności można dokonywać gotówką.
 10. Zgoda klienta - Firma zapewnia ochronę danych osobowych klientów zgodnie z przepisami z 10 maja 2018 i zgodnie z projektem ustawy oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 11. Prawa klienta
  1. W czasie korzystania z usług w Studiu tatuażu DRAKKAR klient ma prawo do:
   • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel firmy
   • świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy o tatuażu
   • rzetelnej informacji o wykonywanej usłudze
   • wyrażenie zgody na wykonanie tatuażu lub odmowy,po uzyskaniu informacji o proponowanym projekcie tatuażu
  2. Do obowiązków klienta należą :
   • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie całej firmy
   • przestrzeganie higieny osobistej,
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
   • przestrzeganie zaleceń tatuatora,
   • przestrzeganie godzin i dni wizyty wyznaczonej przez studio tatuażu Drakkar
   • Klient swoją nie obecność powinien zgłosić do 48 godzin przed zaplanowaną wizyta w studiu.
   • przestrzeganie regulaminu porządkowego w studiu tatuażu Drakkar
  3. Klient ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług tatuażu ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela firmy.
  4. Klient ma prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im usług jak i bezpośrednio kierować je do właściciela bądź kierownika firmy .Na życzenie klienta udzielana jest odpowiedź na piśmie.
 12. Regulamin
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2018 roku jest podpisany przez właściciela i kierownika Studia tatuażu DRAKKAR oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych , jak również na stronie internetowej www.drakkar.pl i dostępna dla osób których dotyczy.
  2. Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.